Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Zasady rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla studentów  w ramach programu Erasmus+ i FSS w roku akademickim 2017/18

Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją, w celu przeprowadzenia procedury konkursowej. Członkami Komisji są: prorektor ds. współpracy międzynarodowej, będący jednocześnie uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+, kierownik Działu  Współpracy Międzynarodowej (dalej DWM), koordynator ds. programu Erasmus+ właściwy dla danej mobilności. Kwalifikacje dotyczą działań w programie Erasmus+: SMS - studia, SMP - praktyka.  Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.

 I. Kryteria formalne

  1. Na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

·         są zarejestrowani na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich (inżynierskich), magisterskich lub doktoranckich;

·         są obywatelami państwa uczestniczącego w Programie lub posiadają prawo stałego pobytu lub status uchodźcy na terenie Polski;

·         w momencie wyjazdu są studentami co najmniej 2 roku studiów pierwszego stopnia;

·         w trakcie stypendium nie będą przebywać na urlopie dziekańskim;

·         w kwalifikacji mogą brać udział studenci ostatniego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci na studia II stopnia.

Uwaga, studenci cudzoziemcy zarejestrowani na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich (inżynierskich), magisterskich lub doktoranckich mają prawo ubiegać się o wyjazd na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+. Niedozwolone są jedynie wyjazdy do kraju macierzystego studenta cudzoziemskiego. 

  1. Podstawowe kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd w ramach programu Erasmus+ to:

·                               dobre wyniki w nauce;

·                               znajomość języka obcego;

·                               złożenie dokumentów w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

  1. Informacje uzupełniające SMS, SMP:

·         Student nie może przekroczyć 12 miesięcy kapitału wyjazdowego, jaki posiada na    każdym stopniu studiów, niezależnie od liczby i rodzajów mobilności. Uczestnictwo bez dofinansowania jest wliczone w ten 12 miesięczny kapitał wyjazdowy.

·         Studenci, którzy byli stypendystami programu Erasmus mogą korzystać z programu Erasmus+. Kapitał wyjazdowy byłego stypendysty zostanie pomniejszony o liczba miesięcy, które spędził za granicą w ramach Programu Erasmus na danym stopniu studiów.

·         Czas trwania praktyki w przypadku absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają wniosek o praktykę.

·         Do egzaminu językowego przystępują wszyscy kandydaci. Wyjątek stanowią studenci przebywający w dniu egzaminu na wymianie studenckiej za granicą. W ich przypadku do procesu rekrutacji brany jest pod uwagę wynik egzaminu językowego z ostatniej rekrutacji.

·         Studenci aplikujący o wyjazd do Hiszpanii zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu z języka hiszpańskiego, a wyjeżdzający do Włoch muszą legitymować się dokumentami potwierdzającymi podstawowa znajomość języka włoskiego  (poziom A1), uczelnia zastrzega sobie prawo do zorganizowania egzaminu z języka włoskiego.

·         Jeśli student nie skorzysta z ofert praktyk proponowanych przez PRz, do podania powinien dołączyć wstępną zgodą koordynatora z firmy przyjmującej. Profil firmy będzie zbieżny z kierunkiem studiów i specjalizacją studenta.

·         Osoba chcąca wyjechać na praktykę jako absolwent powinna złożyć podanie na ostatnim roku studiów.

·         Wyjazd absolwenta musi nastąpić nie później niż do miesiąca czasu po obronie pracy dyplomowej, lecz zgodnie z harmonogramem przyjęć w instytucji goszczącej.

II. Wymagane dokumenty i terminy

      Podanie wg. wzoru adresowane do prorektora ds. kształcenia, złożone do DWM

      zawierające:                                      

-        uzasadnienie ubiegania się o stypendium,                                                                             

-        nazwę wybranej uczelni/instytucji partnerskiej,                                                                                                 

-        zgodę dziekana,                                                                                                                                 

-        poświadczoną przez dziekanat średnią ocen ważoną z dotychczasowego toku studiów i za ostatni semestr,  

-        poświadczoną przez dziekanat informację o otrzymywanym stypendium socjalnym w roku akademickim 2016/17,                                                                                                                 

-        deklarację długości pobytu za granicą w ramach programu LLP Erasmus, Erasmus+ i FSS (dotyczy: byłych stypendystów).

Termin składania dokumentów: do dnia 31 marca 2017 r.

III. Zasady rekrutacji

1.      Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczona zostanie osoba, która spełnia kryteria formalne wymienione w pkt I.

 

2.      Komisja Kwalifikacyjna ustala minimalną liczbę punktów wymaganą do zakwalifikowania na wyjazd.

 

3.      W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę są brane:

 

·         wynik egzaminu z języka obcego przeprowadzonego przez SJO,

·         średnia ważona z dotychczasowego toku studiów,

·         średnia ważona za ostatni semestr studiów.

 

4.      Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej.

 

5.      Lista rankingowa tworzona będzie według wzoru:

 

R = 0,6 x WE + 0,3 x ŚC + 0,1 x ŚS

R = wynik rekrutacji                                                                                                                        WE = wynik egzaminu językowego (liczba punktów uzyskanych z egzaminu

           językowego podzielona przez 8)

ŚC = średnia ważona z dotychczasowego toku studiów                                                                                   ŚS = średnia ważona z ostatniego semestru

 

6.      Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na wyjazd z powodu wyczerpania planowanej liczby miejsc, tworzą listę rezerwową.

7.      W przypadku praktyk 15 pierwszych miejsc zostanie przeznaczonych na wyjazdy studentów, którzy przedstawią firmę przyjmującą jak w pkt. I p. 4, a znajdą się na liście rankingowej z wynikiem egzaminu językowego równym lub powyżej 30 pkt.  Termin rozpoczęcia praktyki nie może być dłuższy niż 4 miesiące od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.

IV. Termin i sposób ogłoszenia decyzji

W terminie do 21 kwietnia 2017 roku Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.

V.  Procedura odwoławcza

Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy osób zakwalifikowanych na stypendium. Organem odwoławczym jest rektor Politechniki Rzeszowskiej. Odwołanie powinno zawierać precyzyjne wskazanie naruszenia trybu i warunków rekrutacji.

VI. Przygotowanie do wyjazdu

  • Wzory dokumentów oraz formalności związane z wyjazdem publikowane są na stronie internetowej DWM.
  • Dodatkowo studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ mają obowiązek przystąpienia do testu językowego on-line. Test ten weryfikuje znajomość języka obcego, nie wpływa na decyzję o zakwalifikowaniu na wyjazd i kwalifikuje do udziału w kursie językowym on-line OLS. Uczestnictwo w kursie językowym wynika z zasad programu Erasmus+ i jest obowiązkowe.

 

VII. Aplikacja dodatkowa po zakończeniu rekrutacji

SMS. Aplikacja po zakończeniu rekrutacji nie jest możliwa.

SMP. Aplikacja po zakończeniu rekrutacji jest możliwa jedynie w przypadku:

1. rezygnacji osób zakwalifikowanych do wyjazdu z listy głównej i listy rezerwowej,

2. przydzielenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dodatkowych środków na

    zwiększenie liczby wyjeżdżających.

Pierwszeństwo będą mieć osoby, które przedstawią ofertę firmy przyjmującej wraz z potwierdzeniem o przyjęciu na praktykę. Kandydat musi przedłożyć dokumenty jak w pkt. 3.

VIII. Rezygnacje z wyjazdów

SMS: Rezygnacja z wyjazdu po zaakceptowaniu kandydata przez uczelnię przyjmującą jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, np. choroba, nieszczęśliwe zdarzenie, itp. Wówczas student nie zwraca dofinansowania, zobowiązany jest jednak do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej powód rezygnacji w terminie do dwóch tygodni od rezygnacji.

SMP: Rezygnacja z wyjazdu po zaakceptowaniu kandydata przez firmę przyjmującą jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, np. wypadek, choroba studenta, choroba członka rodziny, itp. Rezygnacje z innych przyczyn nie będą przyjmowane. Student, będący w trakcie weryfikacji przez firmę może zrezygnować z wyjazdu bez podania przyczyn nie później niż 6 miesięcy przed planowanym wyjazdem. Studenci rezygnujący w późniejszym terminie tracą możliwość ubiegania się o wyjazd w kolejnym roku akademickim.

IX Wyjazdy na studia Erasmus+, a aplikacja na wyjazdy z innych programów/stypendiów.  

Studenci mogą aplikować o wyjazdy na studia/praktyki z programu Erasmus+ oraz innych programów/stypendiów w danym roku akademickim, ale muszą być przestrzegane następujące zasady:

·         po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do kilku programów/stypendiów student musi wybrać jeden program/stypendium, dzięki któremu rozpocznie studia za granicą w terminie do 1 tygodnia po otrzymaniu decyzji,

·         studenci trzy-semestralnych studiów II stopnia mogą przebywać na studiach za granicą tylko przez jeden semestr, studia dłuższe niż 1 semestr wymagają indywidualnej zgody dziekana,

·         studenci, którzy w semestrze letnim będą odbywać studia za granicą w ramach Programu  Erasmus+, a w poprzedzającym semestrze zimowym studiowali  w ramach innych programów/stypendiów, muszą uzyskać zaliczenie semestru zimowego i być zarejestrowani na semestr letni przed wyjazdem.

 

Zatwierdził: prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, Rzeszów, dnia: 27.09.2016


Dział Współpracy Międzynarodowej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów tel./fax +48 17 743 2505

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności