Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Zasady rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikująca, zwana dalej Komisją, w celu przeprowadzenia procedury konkursowej. Członkami Komisji są: prorektor ds. współpracy międzynarodowej, będący jednocześnie uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, koordynator ds. programu Erasmus+, właściwy dla danej mobilności. Kwalifikacje dotyczą działań w programie Erasmus+: STA – nauczyciele akademiccy, STT – pracownicy administracyjni. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.

1.      Kryteria formalne

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej w trakcie trwania wyjazdu.

O wyjazdy w ramach mobilności STT mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

2.      Kryteria kwalifikacji kandydatów

STA:

·         priorytet dla wyjeżdżających po raz pierwszy,

·         liczba zrealizowanych wyjazdów w latach ubiegłych z programów LLP Erasmus, Erasmus+ i FSS (pierwszeństwo dla wyjeżdzających mniejszą ilość razy)

·         staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem),

·         posiadanie stopnia minimum doktora.

STT:

  • priorytet dla wyjeżdżających po raz pierwszy,
  • wynik egzaminu, przeprowadzanego przez komisję SJO oraz ustalonej przez nią minimalnej liczby punktów wymaganej do zakwalifikowania na wyjazd. Do egzaminu językowego przystępują wszyscy kandydaci,
  • liczba zrealizowanych wyjazdów w latach ubiegłych z programów LLP Erasmus, Erasmus+ i FSS (pierwszeństwo dla wyjeżdzających mniejszą ilość razy)
  • staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem).

3.      Wymagane dokumenty i terminy

Podanie o przyznanie stypendium, adresowane do prorektora ds. współpracy międzynarodowej, złożone do DWM zawierające:

-        uzasadnienie ubiegania się o stypendium                                                                               

-        zgodę kierownika jednostki,                                                                                                                               

-        wstępny program oraz nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta oraz czas trwania wizyty.

Termin składania dokumentów do 31 października 2016 r.

4.      Termin i sposób ogłoszenia decyzji

W terminie do 15 listopada 2016 roku Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.

5.      Procedura odwoławcza

Pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy osób zakwalifikowanych na stypendium. Organem odwoławczym jest rektor Politechniki Rzeszowskiej. Odwołanie powinno zawierać precyzyjne wskazanie naruszenia trybu i warunków rekrutacji.

Zatwierdził: prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

 

Rzeszów, dnia: 27.09.2016


Dział Współpracy Międzynarodowej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów tel./fax +48 17 743 2505

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności