Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Zasady rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach programu Erasmus + KA 107

Zasady rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107 Ukraina, Gruzja, Brazylia na podstawie projektu nr 2016-1-PL01-KA107-023712

w latach 2016-18

Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikująca, zwana dalej Komisją, w celu przeprowadzenia procedury konkursowej. Członkami Komisji są: prorektor ds. współpracy międzynarodowej, będący jednocześnie uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, koordynator ds. programu Erasmus+, właściwy dla danej mobilności. Kwalifikacje dotyczą działań w programie Erasmus+: STA – nauczyciele akademiccy; brak rekrutacji dla STT – pracownicy administracyjni. Dokumentem wyjściowym określającym zasady przeprowadzenia wymian jest „The Erasmus+ Regulations” ustalony i zatwierdzony przez Uczelnie partnerskie, dostępny na stronie: http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/erasmus-kraje-partnerskie/201618/. Dziedziny nauki określa umowa bilateralna „Inter-institutional agreement 2016-2021” oraz priorytety przyjęte w strategii współpracy z poszczególnymi partnerami, zawartymi we wniosku aplikacyjnym.

Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.

Liczba dostępnych mobilności STA:

Kraj

 

Liczba przyjazdów

Liczba wyjazdów

 

Ukraina

Studenci - studia

2

0

Pracownicy - wykłady

3

2

Pracownicy - szkolenie

2

1

 

 

Gruzja

Studenci - studia

2

 

0

Pracownicy - wykłady

3

2

Pracownicy - szkolenie

1

1

 

 

Brazylia

Studenci - studia

1

0

Pracownicy - wykłady

5

2

Pracownicy - szkolenie

1

0

 

 

Łącznie

20

8

Strategiczne dziedziny nauki w odniesieniu do poszczególnych Uczelni partnerskich:

* inżynieria środowiska lub lotnictwo – wyjazd 1 pracownika do Politechniki Kijowskiej

* inżynieria energetyczna – wyjazd 1 pracownika do Politechniki Lwowskiej

* mechanika i budowa maszyn – wyjazd 1 pracownika do Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego (GTU)

* chemia, zarządzanie, teleinformatyka  – wyjazd 1 pracownika do Tbiliskiego Uniwersytetu Narodowego (TSU)

* inżynieria i budownictwo (inżynieria materiałowa, budownictwo) oraz chemia (biochemia i  immunobiologia)– wyjazd po jednym pracowniku ze wskazanych dziedzin do Federalnego Uniwersytetu Ouro Preto (UFOP)

Harmonogram:

Listopad/Grudzień 2016 – Listopad 2017 przyjazdy nauczycieli

Luty 2017- przyjazdy studentów

Luty 2017 – rekrutacja nauczycieli z PRz

Marzec 2017 – listopad 2017 wyjazdy nauczycieli PRz

1.      Kryteria formalne

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.  

2.      Kryteria kwalifikacji kandydatów

STA:

·         przygotowanie merytoryczne programu pobytu i czynny udział realizacji  wizyty pracowników z Uczelni partnerskich,

·         dotychczasowa współpraca pozaprojektowa z pracownikami z Uczelni partnerskich,

·         wybór uczelni zgodny ze strategicznymi dziedzinami nauki,

·         staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym stażem),

·         motywacja i plan przyszłej współpracy po zakończeniu wymiany,

·         posiadanie stopnia naukowego (minimum doktora).

3.      Wymagane dokumenty i terminy

W celu udziału w rekrutacji należy złożyć Podanie o przyznanie stypendium, adresowane do Prorektora ds. współpracy międzynarodowej, złożone do DWM zawierające:

-        uzasadnienie ubiegania się o stypendium wraz z opisem zakresu istniejącej i przyszłej współpracy,       

-        wykazanie udziału w przygotowaniu merytorycznym programu pobytu oraz w realizacji  wizyty pracowników z Uczelni partnerskiej,

-        list intencyjny potwierdzający gotowość przyjęcia w Uczelni partnerskiej (skan),                                                                                                                                                                                                 

-        wstępny program oraz nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta, przewidywany termin wizyty,

-        zgodę kierownika jednostki.

Termin składania dokumentów do 17 luty 2017 r.

4.      Termin i sposób ogłoszenia decyzji

W terminie do 24 lutego 2017 roku Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.

5.      Procedura odwoławcza

Pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy osób zakwalifikowanych na stypendium. Organem odwoławczym jest Rektor Politechniki Rzeszowskiej. Odwołanie powinno zawierać precyzyjne wskazanie naruszenia trybu i warunków rekrutacji.

Zatwierdził: Prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Rzeszów, dnia: 24.10.2016


Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus + KA 107

Uczelniane zasady dofinansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ KA107 Ukraina, Gruzja, Brazylia na podstawie projektu nr 2016-1-PL01-KA107-023712

w latach 2016-18

1.      Wyjazdy pracowników STT/STA

Wysokość indywidualnego grantu ustala się zgodnie z „Zasadami alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+ - wyjazdy edukacyjne (mobilność) - szkolnictwo wyższe” opublikowanymi przez Narodową Agencję na stronie: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/2016-KA107-zasady-finansowania-i-stawki.pdf

Rodzaj działania

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)

Ryczałt na podróż

Przyjazd studentów z krajów partnerskich do Polski

750 € na miesiąc

 

 

Według kalkulatora odległości

Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski

140 € na dzień

Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich

160 € na dzień

Pracownik otrzymuje grant na 5 dni pobytu i na koszty podróży.

Podróż

Ryczałt na koszty podróży obliczany jest zgodnie z kalkulatorem odległości  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4  Pracownik indywidualnie zakupuje bilety na przejazd do uczelni partnerskiej. Zastosowanie ma poniższa tabela:

Odległość:

Kwota

od 100 do 499 km:

180 EUR na jednego uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 EUR na jednego uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na jednego uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na jednego uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na jednego uczestnika

8 000 km lub więcej:

1 100 EUR na jednego uczestnika

Ubezpieczenie i wizy.

Pracownik zobowiązany jest wykupić indywidualnie ubezpieczenie od kosztów leczenia i NNW na czas pobytu. Koszty uzyskania wizy pokrywa pracownik.

 

2.      Redystrybucja zwolnionych/ dodatkowych funduszy

W przypadku rezygnacji beneficjenta z wyjazdu w trakcie trwania programu, grant mu należny zostanie przyznany osobie z listy rezerwowej.

W przypadku otrzymania dodatkowych środków od Narodowej Agencji ich rozdział nastąpi według zasad określonych powyżej. Redystrybucja nastąpi zgodnie ze stawkami określonymi w „Zasadach alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+ - wyjazdy edukacyjne (mobilność) - szkolnictwo wyższe” opublikowanych przez Narodową Agencję.

3.      Czas pobytu, dokumenty

Stypendium rozlicza się po powrocie pracownika z instytucji przyjmującej. Czas trwania stypendium określa się w dniach. Nie może on być dłuższy niż 5 dni roboczych + 2 dni podróży. Podstawę rozliczenia wyjazdu stypendialnego stanowią następujące dokumenty:

a.       przed wyjazdem:

·         STA: indywidualny plan nauczania,

·         zaproszenie,

·         złożenie wniosku na wyjazd zagraniczny,

·         wiza.

 

b.      po powrocie:

·         potwierdzenie pobytu wydane przez uczelnię przyjmującą określające czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu (5 dni roboczych nieprzedzielonych weekendem),             

·         rozliczenie otrzymanych dewiz,

·         uzupełnienie ankiety on-line wysyłane z narzędzia Mobility Tool+,

·         uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej według przesłanego wzoru.

 

Zatwierdził: Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Grzegorz Ostasz,

Rzeszów, dnia: 24.10. 2016


Dział Współpracy Międzynarodowej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów tel./fax +48 17 743 2505

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności